Praktische afspraken:

 

 Te voorzien door de organisatie:

    - Standplaats waar de foodtruck kan worden opgesteld minimum 3m breed - 5m lang

      (minimum doorrijhoogte van de foodtruck is 2,6m hoog)

    - 2 stopcontacten (220v)

    - kraantje met drinkbaar water 

    - Iemand ter plaatse aanwezig waar de foodtruck dient te worden opgebouwd (+- 1u voor aanvang of volgens afspraak)

 

 We vragen een voorschot van 250€ via overschrijving. Na ontvangst van het voorschot is de reservatie definitief.

 Betaling kan enkel via overschrijving op rek.: BE14 6528 2704 1583 of in contanten de dag zelf.

 Aantallen dienen min. 5 dagen voor aanvang van het feest te worden doorgegeven.

 Zijn er meer personen aanwezig dan besteld, worden deze ook aangerekend.

 Gelieve bij reservatie van het feest reeds menukeuze(s) en verwachte aantallen door te geven.

 Startuur volgens afspraak, eventuele extra uren of wachturen worden gerekend aan 30€ per begonnen half uur.

 Prijzen zijn steeds incl. btw. 

 

 Inname openbaar domein/ openbare weg: de nodige aanvragen / vergunningen dienen te gebeuren door de organisatie

 

 

 

 

 Enkele referenties:

 

 Vandemoortele NV   -   Gent                                Belgische beroepsvereniging aardappelhandel - Brussel

 Student kick-off   -   Gent                                    Cocteau feestzaal    -   Gent

 ArgenX - Zwijnaarde                                            Van Marcke Sanitair  -  Gent

 CDK - Melle                                                         Myldes NV   -   Bellegem

 Vandenbussche NV  -  Aalter                               KAHo - Sint Lieven   -   Gent

 Politie  -  Aalter                                                   Rotary   -   Gent

 Mourik NV - Gent                                                All Scaff   -  Dendermonde

 Tennisclub  -  Zomergem                                    EEG NV - St Martens Latem

 Dhaese bvba - Aalter                                           CERM - Oostkamp

 ABC Industrial Parts  -  Kruishoutem                    DFDS - Gent 

 Salubris - Aalter                                                   Igepa - Aalter

 Opel Deleersnyder   -  Ledeberg                           

 Stad Gent                                                             

 Gemeente Assenede - Bassevelde

 Vlaamse studentenvereniging    -   Gent

 Hogeschool Gent  

 Universiteit Gent

 Innerwheel  -   Gent

 Link - up  -  Oostkamp

 

 Algemene Verkoopsvoorwaarden:

 

Artikel 1
De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na
deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %,
alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 %
op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 125) als schadebeding.
Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Artikel 3
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het
arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 4
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de
consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling
van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper
uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.
Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper
schriftelijk melden.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek
aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft
vastgesteld, dit alles op straffe van verval.
Artikel 5
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn
toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage
van 30 % van het totaalbedrag van de bestelling vanaf 6 weken voorafgaand aan de levering. Bij
verbreking of annulering minder dan 5 dagen voor leveringsdatum is de klant het volledige
factuurbedrag verschuldigd als schadevergoeding. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of
annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze
een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.
     
      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


   

 

 
 
Traiteur Lehoucq                                    Tel: +32(0) 485/ 954554
Venakker 50, 9880 Aalter                       Email:  info@cateringaanhuis.be